ghana

textile print design for NOUKI

photo Pasi Tiitola